1. Chi cục Kiểm Dịch Thực Vật vùng II sử dụng phần mềm PQS để tiếp nhận và cấp chứng thư điện tử tất cả các thủ tục

- Kiểm dịch thực vật (KDTV).

- Kiểm dịch thực vật và An toàn thực phẩm (KDTV&ATTP).

- An toàn thực phẩm (ATTP).

-  Kiểm dịch thực vật và  Thức ăn chăn nuôi, thủy sản (KDTV&TACNTS).

Vì vậy doanh nghiệp sẽ phải đăng ký trên phần mềm PQS và đẩy dữ liệu lên hệ thống một cửa quốc gia.

2. Hướng dẫn tóm tắt cách khai trên Một cửa quốc gia mới tải về

3. Hướng dẫn cập nhật tài khoản của doanh nghiệp tải về

4. Hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ trên một cửa quốc gia mới tải về

5. Hướng dẫn dành cho cán bộ Kiểm dịch thực vật tiếp nhận và truyền hồ sơ tải về

6. Link trang Cổng thông tin một cửa quốc gia hướng tới một cửa ASEAN: https://vnsw.gov.vn/ sau đó vào "Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn" sau đó vào "KDTV và KTCL TACN và TATS có nguồn gốc thực vật NK" hệ thống sẽ chuyển sang Một cửa quốc gia mới.

(Doanh nghiệp kiểm tra hồ sơ trên một một cửa mới có trạng thái "chờ tiếp nhận" và mã hồ sơ bắt đầu là "BNN" thì gửi hồ sơ thành công)

Video Hướng dẫn đăng ký tài khoản PQS

Video hướng dẫn Khai báo thủ tục chỉ làm KDTV sau đó upload lên Một cửa quốc gia 2023

Video hướng dẫn in đơn đăng ký và giáy chứng nhận

Video hướng dẫn xin sửa hồ sơ và xin rút hồ sơ