Phòng KDTV Xuất khẩu, Nhập khẩu - Chi Cục KDTV vùng II

Số điện thoại Phòng Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 • Phòng nhập: 02838241113

 • Trạm SB Tân Sơn Nhất: 0938008294 (C. Dung)

 • Trạm Lâm Đồng: 0985988706 (A Bản)

 • Trạm Tây Ninh: 0978778030 (A Đông)

 • Trạm Bình Phước: 0918672657 (A Hoàng)

 • Trạm Vũng Tàu: 0913084918 (A Tâm)

 • A. Sang: 0904681978

 • A. Văn Cường: 0972783473

 • A. Phước Cường: 0987352417

 • A. Đại: 0918007756

 • A. Xuân Hưng: 0962870668

 • A. Bá Hưng: 0986967356

 • A. Khánh: 0986254966

 • A. Khiêm: 0904121866

 • A. Liệt: 0903041997

 • A. Văn Minh: 0989352267

 • A. Quang Minh: 0989295177

 • A. Nam: 0385294182

 • A. Phúc: 0901276677

 • A. Tân: 0901779125

 • A. Thủy 0973070392

 • A. Vinh: 0944328368

Số điện thoại Phòng Kiểm dịch thực vật xuất khẩu

 • Đăng ký kiểm hàng: 02838297296

 • Online chứng thư: 02838248547

 • Phần mềm PQS: 0908311768 (A Quang)

 • C. Thúy: 0948669641

 • A. Hà: 0989355366

 • C. Huyền: 0908385128

 • C. Hiền: 0793397979

 • A. Việt: 0982 397001

 • A. Tùng: 0906616556

 • A. Đại: 0918007756

 • A. Đạt: 0918177924

 • A. Quốc: 0989019961

 • A. Khiêm: 0904121866

 • A. Duy: 0947374004

 • A. Hảo: 0988094401

 • C. Hòa: 0932668705

 • C. Thảo: 0389928195

 • A. Thi: 0398848284

 • A. Văn Cường: 0972783473

Hệ thống văn bản pháp luật

 1. Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (số: 41/2013/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2013)

 2. Luật An toàn thực phẩm (số: 55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010)

 3. Luật Chăn nuôi (số: 32/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm 2018)

 4. Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (số: 31/2016/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2016)

 5. Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 (số: 04/2020/NĐ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2020).

 6. Văn bản hợp nhất Nghị định 31/2016/ND-CP và Nghị định 04/2020/ND-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

 7. Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (số: 7/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022)

 8. Nghị định: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (số: 118/2021/NĐ-CP, ngày 23 tháng 12 năm 2021)

 9. Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (số: 14/2021/NĐ-CP, ngày 01 tháng 3 năm 2021)

 10. Nghị định: Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (số: 39/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)

 11. Nghị định: Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (số: 13/2020/NĐ-CP, ngày 21 tháng 01 năm 2020)

 12. Nghị quyết về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành của điểm c khoản 3 Điều 18 Nghị định 13/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi (số: 91/2020/NQ - CP, ngày 11 tháng 6 năm 2020)

 13. Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của luật An toàn thực phẩm (số: 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 2 năm 2018)

 14. Nghị định: Về nhãn hàng hoá (số: 43/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)

 15. Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (số: 74/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2018).

 16. Thông tư: Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (số: 30/2014/TT-BNNPTNT, ngày 05 tháng 09 năm 2014)

 17. Thông tư: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (số: 33/2014/TT-BNNPTNT, ngày 30 tháng 10 năm 2014)

 18. Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 (số: 34/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16 tháng 11 năm 2018)

 19. Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (số: 15/2021/TT-BNNPTNT, ngày 06 tháng 12 năm 2021)

 20. Thông tư: Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật (số: 20/2021/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 12 năm 2021)

 21. Thông tư: Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (số: 35/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2014)

 22. Thông tư: Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (số: 36/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2014)

 23. Thông tư: Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (số: 11/2021/TT-BNNPTNT, ngày 20 tháng 9 năm 2021)

 24. Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (số: 01/2018/TT-VPCP, ngày 23 tháng 11 năm 2018)

 25. Thông tư: Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi (số: 21/2019/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 11 năm 2019)

 26. Thông tư: Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (số: 26/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 11 năm 2018)

 27. Thông tư: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (số: 04/2020/TT - BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020)

 28. Thông tư: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ (số: 06/2020/TT-BKHCN, ngày 10 tháng 12 năm 2020)

 29. Hướng dẫn số 1186/BVTV-KH, ngày 30 tháng 6 năm 2020, về triển khai thông tư 04/2020/TT - BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020.

 30. Thông tư: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật (số: 33/2021/TT-BTC, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 31. Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (số: 2022/QĐ-BNN-BVTV ngày 03 tháng 6 năm 2019).

 32. Công văn số 400/BVTV-KH v/v triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng TACN theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

 33. Công văn số 76/CN- TACN v/v quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

 34. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc văn bản có giá trị tương đương

 35. Công bố hệ thống quản lý chất lượng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

 36. Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT (Số: 3064/QĐ-BNN-BVTV ngày 12 tháng 8 năm 2022)

 37. Nghị định thư xuất khẩu Cám gạo giữa Việt Nam và Trung Quốc 2016

 38. Nghị định thư xuất khẩu trái Chuối giữa Việt Nam và Trung Quốc 2022

 39. Nghị định thư xuất khẩu trái Sầu riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc2022

Thủ tục chỉ làm Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

 1. Thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia theo https://vnsw.gov.vn

 2. Hướng dẫn khai báo trên Cơ chế một cửa quốc gia

 3. Danh sách mặt hàng làm kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT (Mục 9)

 4. Danh sách mặt hàng phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT

 5. Danh mục các mặt hàng nhập trong CITES

 6. Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật

  • Bản chính giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (phytosanitary certificate)

  • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (nếu có; chính hoặc bản sao)

Thủ tục Kiểm dịch thực vật và Xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi/ thức ăn thuỷ sản

 1. Thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia theo https://vnsw.gov.vn (1/4/2020)

 2. Hướng dẫn khai báo trên Cơ chế một cửa quốc gia

 3. Mẫu giấy đăng ký KDTV và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

 4. Công văn số 400/BVTV-KH v/v triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng TACN theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

 5. Công văn số 76/CN- TACN v/v quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

 6. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc văn bản có giá trị tương đương

 7. Giải quyết vướng mắc đối với việc thực hiện điểm C khoản 3 Điều 18 Nghị Định 13/2020/NĐ-CP.

 8. Thông tư: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (số: 04/2020/TT - BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020)

 9. Hướng dẫn số 1186/BVTV-KH, ngày 30 tháng 6 năm 2020, về triển khai thông tư 04/2020/TT - BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020.

 10. Hồ sơ bao gồm:

1-03 Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.(Phụ lục Ib Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT).

2-02 Hợp đồng mua bán (sale contract).

3-02 Phiếu đóng gói (Packinglist).

4- 02 Hóa đơn mua bán (Invoice).

5-02 Phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất xứ cấp cho lô hang (Certificate of Analysis).

6-02 Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của đơn vị nhập khẩu (tiêu chuẩn nhập khẩu).

7-02 Nhãn sản phẩm của nhà sản xuất.

8-02 Văn bản về việc miễn kiểm tra có thời hạn hoặc áp dụng chế độ kiểm tra giảm có thời hạn hoặc kiểm tra chặt (nếu có).

9- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu (bản chính).

10- Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (bản chính) (nếu có).

Ghi chú: các giấy tờ ở mục 2,3,4,5,6,7,8 là bản sao chụp xác nhận của tổ chức nhập khẩu.

Thủ tục chỉ làm An toàn thực phẩm nhập khẩu

 1. Thực hiện trên hồ sơ giấy

 2. Danh sách mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm. Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT (phụ lục I mục 10)

 3. Danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

 4. Hồ sơ bao gồm:

a. Giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm. Mẫu 4 Nghị định 15/2018/BNNTPTN (2 bản)

b. Bản công bố, tự công bố với mặt hàng đã qua chế biến bao gói sẵn (bản copy). Nghị định 15/2018/BNNPTNT

c. Thông tin về số tờ khai hải quan và mã số HS

d. (01 bản copy) Phiếu đóng gói (packing list)

Lưu ý: từ b đến d đều có đóng dấu doanh nghiệp và đóng giáp lai

Thủ tục Kiểm dịch thực vật và An toàn thực phẩm nhập khẩu

 1. Thực hiện trên hồ sơ giấy

 2. Danh sách mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm. Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT (phụ lục I mục 10)

 3. Danh sách mặt hàng làm kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT (Phụ lục I mục 9)

 4. Danh sách mặt hàng phải có giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT

 5. Danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

 6. Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đăng ký Kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm. Thông tư 34/2018/BNNTPTN (Mẫu 1A)

  • Bản chính giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (phytosanitary certificate)

  • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (nếu có; chính hoặc bản sao)

  • Bản công bố, tự công bố với mặt hàng đã qua chế biến bao gói sẵn (bản copy). Nghị định 15/2018/BNNPTNT

  • Thông tin về số tờ khai hải quan và mã số HS

  • (01 bản copy) Phiếu đóng gói (packing list)

  • Lưu ý: Các loại giấy tờ đều có đóng dấu doanh nghiệp và đóng giáp lai.