PHÒNG NHẬP


1. Cập nhật thông tin hằng ngày (dành cho cán bộ KDTV)

2. Thông báo về Kiểm dịch thực vật
3. Thông báo về Kiểm tra chất lượng 

4. Lịch trực cảng


Comments