TRANG CHỦ

PHÒNG NHẬP


CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

    Năm 2017, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II tiến hành triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp "Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa". Việc triển khai thực hiện với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật thể kiểm dịch thực vật đã thực hiện mở tờ khai Hải quan điện tử.


Link đăng nhập dành cho Doanh nghiệp


Sơ đồ hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hệ thống Một cửa quốc gia


KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

    Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II triển khai giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trên Hệ thống cơ chế một cửa quốc gia.

Tất cả các thông tin mới nhất về Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ gửi đến quý Doanh nghiệp thông qua địa chỉ email cung cấp sau khi thực hiện khảo sát dưới đây.

Đề nghị quý Doanh nghiệp thực hiện khảo sát này!


Comments